Priyanka Karki Dashain Tika


Actress Priyanka Karki and Aayushman Deshraj Joshi Shrestha

Actress Priyanka Karki Dashain Tika with Aayushman Deshraj Shrestha Joshi