Sadichha Shrestha


Miss Nepal World 2010 Sadichha Shrestha

=