Nepali Movie JATRA Trailer


Watch Here, Nepali Movie JATRA trailer | Barsha Raut, Bipin Karki, Rabindra S. Baniya

Shatkon Arts Production Presents Nepali Movie JATRA | Writer and Director: Pradeep Bhattarai | Executive Producer: Rabindra Singh Baniya | Producers: Singe Lama, Yadav Paudel

Cast: Bipin Karki, Rabindra Singh Baniya, Rabindra Jha, Barsha Raut, Prechya Bajracharya, Prakash Ghimire, Praween Khatiwada, Kamalmani Nepal, BholaRaj Sapkota, Nilkaji Shakya, Sajan Thapa Magar, Priyanka Jha, Suresh Karki, Safar Pokharel etc.

Actress Barsha Raut | screen shot of the trailer

Actress Barsha Raut | screen shot of the trailer

--- ❤️ SHARE NOW! ---